Programi

Programi

Redoviti

Redoviti program temeljni je program koji provodimo u radu s djecom koja su polaznici našeg vrtića. To je program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi. Prilagođen je razvojnim potrebama djece i njihovim mogućnostima, a može biti različitog trajanja. Osnovni program koji provodimo je cjelodnevni (10-satni) program, no ukoliko postoji potreba roditelja, dijete se može upisati i u redoviti program kraćeg trajanja. Temelji se na humanističkom pristupu, a osnova za rad je integrirani kurikulum. Redoviti program je usmjeren na poticanje cjelovitog razvoja djeteta na svim područjima – tjelesnom, intelektualnom, socijalno -emocionalnom i komunikacijskom.

U provođenju programa vodimo se načelima individualnog pristupa djetetu, fleksibilnosti i otvorenosti, situacijskog pristupa i aktualnosti te interdisciplinarnosti.
Redoviti program tijekom cijele godine obogaćen je raznovrsnim kulturnim i edukativno – zabavnim sadržajima za djecu, izletima, projektima i integriranim programima.

Integrirani

U redoviti program odgoja i obrazovanja određeni programi su integrirani, što znači da su aktivnosti pojedinih programa uklopljene u rad tijekom provođenja redovitog programa. Želimo naglasiti da dijete odnosno roditelj uvijek ima pravo izbora hoće li, kada i koliko sudjelovati u aktivnostima, kako u aktivnostima integriranog programa, tako i u aktivnostima posebnih programa.

Program rada s potencijalno darovitom djecom provodi se s ciljem osiguravanja diferenciranog pristupa i načina rada u skladu sa specifičnim potrebama potencijalno darovite djece. Rad je individualiziran s obzirom na posebna područja interesa djece, a okolina obogaćena poticajnim sadržajima i materijalima.

Program predškole ima za cilj poticanje razvoja predvještina važnih za polazak u školu. Najprije se utvrđuje postojeće iskustvo, razumijevanje i znanje djece te se prema tome planiraju uvjeti za daljnji razvoj i nadograđivanje postojećeg. Istraživanje, promišljanje i rješavanje problema čine temelj aktivnosti programa predškole. U učenju se koriste različiti izvori, a osnovu čini iskustveno učenje djece kroz različite oblike.

Program odgoja i obrazovanja za okoliš ima za cilj razvijanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša u kojem živimo, a kroz aktivnosti stječu iskustva o povezanosti s prirodom te razvijaju odgovoran i održiv odnos prema prirodnom okolišu.

Program katoličkog vjerskog odgoja usmjeren je na razvijanje djetetove vjere u samoga sebe i svoje sposobnosti, na poticanje na suradnju i dobre odnose s bližnjima, na razvijanje povjerenja, zahvalnosti i suosjećanja s onima oko sebe, na poticanje razvoja osjećaja odgovornosti za svoje postupke.

Sigurnosno – zaštitni i preventivni programi usmjereni su na identifikaciju i mobiliziranje unutarnjih resursa i zaštitnih čimbenika unutar djeteta i u njegovoj okolini. Na taj način djeca se razvijaju u samopouzdane i kompetentne osobe u svim životnim aktivnostima.

Program integracije djece pripadnika romske nacionalne manjine provodimo u skladu sa stvarnim potrebama i interesu roditelja. S djecom je, uz redovan program,naglasak na području osamostaljivanja i samozbrinjavanja, komunikacije na hrvatskom jeziku, a pojačano se radi i s njihovim roditeljima na usvajanju određenih kompetencija iz područja odgoja djece.

Posebni

Posebni programi osmišljeni su s ciljem osiguravanja cjelovitog razvojnog konteksta podržavanjem dječjih interesa.Radi se u manjim grupama s raznovrsnim poticajima primjerenim dobi i dječjem psihofizičkom razvoju. Voditelji igraonica su odgojitelji sa završenim dodatnim edukacijama ili vanjski stručnjaci dodatni educirani za rad s djecom predškolske dobi. Posebni programi se odvijaju u obliku igraonica, jednom do dva puta tjedno, nakon aktivnosti redovitog programa. Djeca se mogu upisati u igraonicu ranog učenja engleskog jezika ili plesnu igraonicu.

Igraonica ranog učenja engleskog jezika namijenjena je djeci od navršene 4 godine. Provodi se s ciljem razvoja senzibiliteta za engleski jezični sustav; usvajanja fonološkog sustava engleskog jezika kroz situacijsko učenje i poticanja komunikacijskih vještina govora, slušanja te neverbalnog izražavanja. Postupno, djeca kroz igru usvajaju osnovne pojmove te s vremenom razvijaju sposobnost komuniciranja na engleskom jeziku.

Plesna igraonica namijenjena je djeci od navršene 3 godine. Kroz razvojno primjerene aktivnosti djeca razvijaju svoju kreativnost kroz različite plesne tehnike te koreografije. Učenje različitim senzornim modalitetima te izražavanje kroz pokret i druge oblike neverbalnog komuniciranja kod djece potiče razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, a rad u malim grupama i sposobnost timskog rada i dogovaranja. Uz to, kroz igraonicu djeca osobito razvijaju svoje perceptivne i motoričke sposobnosti, kao i pažnju i koncentraciju.